وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشکده شهید چمران رشت -گروه کامپیوتر